สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช.หรือ ม.6

ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดังรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช หรือ ม.6 (อัตราค่าจ้างวันละ 408.70/377.85)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2547
    2.2 ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายสุภาพ) ได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 1 ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 3x4 ช.ม.ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
    4.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
5. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
    5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566
    5.2 การคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
    5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่ Line https://line.me/ti/g/go9_960eiq

Download ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2566   3541

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1