สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนฯกำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Download ประกาศรับสมัครคลิกที่ link นี้

ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างลูกจ้างเหมาบริการ (โดยวิธีการพัสดุ) จำนวน 8 อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนนักศึกษา และศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ

1.3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท ปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายสุภาพ) ได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 1 ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละอัยดเพิ่มเติม โทร.025047207 หรือ ไลน์ https://line.me/ti/g/go9_960eiq  qrcode

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 3x4 ซ.ม.ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
3.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี)

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

4.1 สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สทว.


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างโครงการตามวิธีการพัสดุ

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft office ได้
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไม่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานสารบรรณและธุรการ
1.1 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป
1.2 งานการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม
1.3 ประสานการขอใช้ห้องประชุม จองห้องประชุม
1.4 งานไปรษณีย์/ระบบ LG

2. งานพัสดุ
2.1 จัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ 3 มิติ ระบบกรมบัญชีกลาง และรายงานต่างๆ
2.2 เบิก-จ่าย ตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำรวจความต้องการวัสดุ จัดจ้างทำวัสดุ
2.3 ประสานการแจ้งซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนผ้าหมึก จัดเตรียมกระดาษ
2.4 ประสานการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์
2.5 ประสานการกำจัดหนู ปลวก แมลง
2.6 ประสานการทำความสะอาดพื้นที่ของสำนักงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ จำนวน 4 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft office ได้
3. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถรักษาความลับทางราชการได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง ของผลการศึกษาของนักศึกษา
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไม่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานบรรจุแบบทดสอบ

1. งานพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
1.1 พิมพ์บันทึกต่างๆ เกี่ยวกับงานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ
1.2 จัดเก็บเอกสาร บันทึกต่างๆ ของหน่วยงานตามหมวดเอกสาร
1.3 ตรวจสอบและจัดเก็บวัสดุที่จะใช้ภายในหน่วยงาน

2. เตรียมข้อมูลบรรจุแบบทดสอบ
2.1 ตรวจสอบ/จัดซื้อ/เบิกวัสดุ อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ในการบรรจุแบบทดสอบ
2.2 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อบรรจุแบบทดสอบในแต่ละภาคการศึกษา
2.3 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการบรรจุแบบทดสอบ เช่น ข้อมูลการบรรจุแบบทดสอบ ใบสำรอง แบบทดสอบ ป้ายสนามสอบ ใบรายละเอียดซองรวมทุกชุดวิชา
2.4 สำเนาแบบทดสอบเพิ่มเติมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของการจัดสอบรอบที่ 1 2 และ 3
2.5 คัดแยก/จัดเรียงแบบทดสอบฉบับตัวอย่างจำแนกแต่ละคาบการสอบ
2.6 ตรวจสอบ/ปะแก้ไขแบบทดสอบฉบับตัวอย่างก่อนบรรจุลงซองรวมทุกชุดวิชาในแต่ละคาบ การสอบ
2.7 จัดเรียงข้อมูลบรรจุแบบทดสอบและใบเซ็นต์ชื่อนักศึกษาให้ถูกต้องตรงกันในแต่ละชุดวิชา /คาบการสอบ
2.8 จัดเรียงข้อมูลการบรรจุแบบทดสอบและสถิติการบรรจุแบบทดสอบจำนวน
2.9 สำเนาเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงานบรรจุแบบทดสอบ

3. บรรจุแบบทดสอบ ปฏิบัติงานบรรจุแบบทดสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประกอบด้วย นักศึกษาปกติ นักศึกษาเรือนจำ นักศึกษาลักษณะพิเศษ ออทิสติก และนักศึกษาต่างประเทศ
4. เตรียมไฟล์ตามชุดวิชาที่จัดสอบในรูปแบบออนไลน์
5. ตรวจสอบเฉลยคำตอบของข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละชุดวิชา
6. ตรวจร่างหน้าจอแบบทดสอบที่จัดสอบออนไลน์ รอบที่ 1 พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด
7. ดึงบัตรข้อสอบแต่ละชุดวิชาที่ได้จากการสุ่มในระบบคลังข้อสอบ
8. นับจำนวนบัตรข้อสอบให้ครบตามจำนวนข้อในแต่ละภาคการศึกษาก่อนส่งให้หน่วยวิเคราะห์ข้อสอบ
9. จัดเก็บบัตรข้อสอบที่ได้รับคืนจากหน่วยวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษาเข้าตู้ชุดวิชานั้นๆ ให้เรียบร้อย
10. พิมพ์รายชื่อชุดวิชาที่เปิดใหม่เข้าจัดเก็บในฐานข้อมูลคลังข้อสอบมาตรฐาน
11. พิมพ์วัตถุประสงค์และตรวจทานความถูกต้อง
12. ให้บริการคณาจารย์ที่มาติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำแบบทดสอบ
13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานคลังข้อสอบ
1. เตรียมไฟล์ตามชุดวิชาที่จัดสอบในรูปแบบออนไลน์
2. ตรวจสอบเฉลยคำตอบของข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละชุดวิชา
3. ตรวจร่างหน้าจอแบบทดสอบที่จัดสอบออนไลน์ รอบที่ 1 พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ดึงบัตรข้อสอบแต่ละชุดวิชาที่ได้จากการสุ่มในระบบคลังข้อสอบ
5. นับจำนวนบัตรข้อสอบให้ครบตามจำนวนข้อในแต่ละภาคการศึกษาก่อนส่งให้หน่วยวิเคราะห์ข้อสอบ
6. จัดเก็บบัตรข้อสอบที่ได้รับคืนจากหน่วยวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษาเข้าตู้ชุดวิชานั้นๆ ให้เรียบร้อย
7. พิมพ์รายชื่อชุดวิชาที่เปิดใหม่ เข้าจัดเก็บในฐานข้อมูลคลังข้อสอบมาตรฐาน
8. พิมพ์วัตถุประสงค์และ ตรวจทานความถูกต้อง
9. ให้บริการคณาจารย์ที่มาติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำแบบทดสอบ
10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
1. จัดทำบันทึกการขอรายละเอียดข้อ-คะแนนชุดวิชาเปิดใหม่ครั้งแรก/ชุดวิชาปรับเอกสารการสอน ต่อสาขาวิชา
2. จัดทำรายงานรายละเอียดจำนวนข้อ-คะแนนชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับ นักศึกษา บนระบบฐานข้อมูล
3. จัดพิมพ์บันทึกแจ้งจำนวนและชุดวิชาที่ต้องตรวจร่างแบบทดสอบฉบับตัวอย่าง (Booklet) ต่อคณะกรรมการตรวจร่างแบบทดสอบ
4. คัดแยกแบบทดสอบฉบับตัวอย่าง (Booklet) เพื่อจัดลงตะกร้าให้แก่คณะกรรมการตรวจร่าง แบบทดสอบ
5. จัดทำบันทึกเชิญนักวัดผลพิจารณาข้อสอบคลาดเคลื่อนในแต่ละภาคการศึกษา
6. จัดพิมพ์ใบปะแก้ข้อสอบและพิมพ์บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาข้อสอบคลาดเคลื่อน
7. จัดพิมพ์รายงานสถิติจำนวนจุดผิดที่พบจากการตรวจทานแบบทดสอบฉบับตัวอย่าง (Booklet)
8. จัดพิมพ์บันทึกขอข้อมูลผลการสอบของนักศึกษาต่อสำนักคอมพิวเตอร์
9. จัดพิมพ์บันทึกขอรายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
10. บันทึกรายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบบนฐานข้อมูล
11. จัดทำคำสั่งรายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
12. จัดพิมพ์บันทึกเชิญนักวัดผลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบและบันทึกเชิญประธานกรรมการ ปรับปรุงคุณภาพข้อสอบมารับข้อสอบไปดำเนินการ
13. บันทึกข้อมูลการนำส่งต้นฉบับข้อสอบปรับปรุงคุณภาพฯลงฐานข้อมูล
14. จัดพิมพ์รายงานเร่งรัดการส่งต้นฉบับข้อสอบปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
15. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการส่งต้นฉบับข้อสอบปรับปรุงคุณภาพข้อสอบเสนอสภาวิชาการ
16. ติดตาม เร่งรัด รายนามกรรมการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบและต้นฉบับข้อสอบปรับปรุงคุณภาพ ข้อสอบจากสาขาวิชา
17. คิดค่าสมนาคุณแก่กรรมการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ
18. ตรวจเช็คแบบทดสอบฉบับตัวอย่าง (Booklet) และการ์ดข้อสอบส่งคืนแก่หน่วยคลังข้อสอบ
19. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเตรียมแบบทดสอบ

1. งานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการรับ-ส่งต้นฉบับข้อสอบ และจัดเตรียมต้นฉบับแบบทดสอบ ป.ตรีและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลการรับ-ส่งต้นฉบับข้อสอบ ใน MS Access
2. งานจัดเตรียมแบบทดสอบสำหรับการอบรมเข้มพิเศษ ป.ตรี / ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. งานจัดเตรียมแบบทดสอบ STOU-EPT สำหรับนักศึกษาในเรือนจำ
4. งานจัดเตรียมแบบทดสอบสำหรับการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English
5. งานบันทึกข้อมูลรายละเอียดชุดวิชาของการสอบในแต่ละภาคการศึกษา ลงฐานข้อมูล MS Access
6. งานจัดเตรียมแบบทดสอบลักษณะพิเศษ
7. งานติดตามผู้อ่านข้อสอบจักษุพิการ (NDVA)
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft office ได้
3. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถรักษาความลับทางราชการได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง ของผลการศึกษาของนักศึกษา
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไม่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยเทียบโอนผลการศึกษา
1. บันทึกและประมวลผลโอนชุดวิชาเข้าระบบสารสนเทศฯ
2. บันทึกและประมวลผลเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เข้าระบบสารสนเทศฯ
3. ตรวจสอบข้อมูลประวัติผลการศึกษา
4. คัดแยกข้อมูลผลการศึกษาของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องมาแต่ยังไม่ปรากฏผลในระบบ แต่ได้ประกาศ ใน website ให้นักศึกษาทราบแล้ว
5. จัดทำข้อมูลนักศึกษาในข้อ 4 จำแนกตามปี/ภาค เลขประจำตัวนักศึกษา/สัมฤทธิบัตร ชุดวิชา ทุกชุดวิชาที่ยังไม่ปรากฏผลการศึกษาในระบบ ส่งฝ่ายวัดผลการศึกษาเป็น Excel
6. งานส่งตรวจสอบวุฒิที่ผ่านการอนุมัติเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์
7. บันทึกผลการตรวจสอบวุฒิที่ยื่นขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

หน่วยเอกสารสำคัญ

1. งานแสกนเอกสารสำคัญ เพื่อนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ (INFOMA) แต่ละปี/ภาคการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (มสธ.14) /ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) /ใบปริญญาบัตร / ใบวุฒิบัตร เป็นต้น เมื่อสแกนเอกสารสำคัญแล้ว จะ RENAME ชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวนักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลกับบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้าระบบจัดเก็บ
2. งานตรวจสอบข้อมูลเอกสารสำคัญ และนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ (INFOMA)
2.1 ตรวจสอบข้อมูลสาระสำคัญ ของเอกสารสำคัญ ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ว่าไฟล์ภาพที่สแกน ชัดเจน และมีข้อมูลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เช่น เลขประจำตัวนักศึกษา ชื่อ – ชื่อสกุล วันอนุมัติ และผู้ลงนาม เป็นต้น
2.2 ตรวจสอบข้อมูลสาระสำคัญ ของเอกสารสำคัญใบสัมฤทธิบัตร ว่าไฟล์ภาพที่สแกน ชัดเจน และมีข้อมูลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เช่น เลขประจำตัวนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล วันอนุมัติ และผู้ลงนาม เป็นต้น
3. งานจัดทำสำเนาเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตามคำร้องของผู้สำเร็จการศึกษา
3.1 ตรวจสอบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น กรณีขอสำเนาใบรายงานผลการศึกษา ว่าผู้ยื่นคำร้องขอเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารหลักฐานที่แสดงหรือไม่
3.2 จัดพิมพ์สำเนาเอกสารสำคัญ จากระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ (INFOMA) พร้อมตรวจสอบ กับข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.3 นำเข้าแฟ้มเสนอลงนามรับรองสำเนาเอกสารสำคัญ
3.4 จัดส่งสำเนาเอกสารสำคัญให้นักศึกษา กรณีเอกสารส่งคืนมายังมหาวิทยาลัย ประสานนักศึกษา ตรวจสอบที่อยู่ เพื่อจัดส่งให้นักศึกษาใหม่
4. งานจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการนำส่งสแกนเอกสารสำคัญ แต่ละปี/ภาคการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
1.2 มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน่วยการจัดการสถานภาพนักศึกษา

1. งานสถานภาพนักศึกษา
1.1 การลาพักการศึกษา บันทึกคำร้องการลาพักการศึกษาปกติ ล่าช้า และย้อนหลังเกิน 2 ภาค การศึกษา
1.2 การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จัดทำหนังสือแจ้งนักศึกษาเข้าข่ายต้องต่ออายุสถานภาพครบ สามเท่าของหลักสูตร บันทึกรับคำร้องการต่ออายุสถานภาพนักศึกษา จัดทำหนังสืออนุมัติ การต่อ อายุสถานภาพนักศึกษา จัดทำหนังสือแจ้งนักศึกษาหมดสถานภาพนักศึกษา หลังต่ออายุ สถานภาพครบสามเท่าของหลักสูตร ไม่สำเร็จการศึกษา
1.3 การลาออก บันทึกคำร้องการลาออก
1.4 คัดแยก ส่งต่อหนังสือราชการ/เอกสาร/คำร้อง
2. งานประมวลผลข้อมูลสถานภาพนักศึกษา
1.5 พิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนหรือลาพักการศึกษาประจำภาคการศึกษา
1.6 พิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (การลาพักการศึกษา ล่าช้า)
1.7 พิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาให้ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา (การลาพักการศึกษา ย้อนหลังตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
1.8 พิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งนักศึกษาสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ระยะเวลาส่งมอบงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ระยะเวลา 1 ปี

ข้อบังคับ ระเบียบการทำงาน และวินัยในการปฏิบัติงาน

1. วัน/เวลาปฏิบัติงานในเวลาปกติ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น.
2. การลงเวลาทำงาน ต้องลงเวลามาทำงาน และเลิกงานทุกวัน ตามเวลาจริง และการลากลับ ในเวลาทำงานต้องทำเป็นหลักฐานและได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานก่อน
3. วันหยุดงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ : วันเสาร์ และวันอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี : ให้เป็นไปตามวันหยุดงานที่ทางราชการกำหนดในแต่ละปี วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
4. แต่งกายสุภาพในการปฏิบัติงาน
5. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงานหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร
7. ไม่จงใจหรือเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า
8. ห้ามนำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นใดของมหาวิทยาลัยไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
9. ไม่เปิดเผยข้อความใดๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
10. หากผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดคำสั่งหรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างได้ บอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
11. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมารายเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างเหมารายวัน ตามจำนวนวันที่ขาดงาน
12. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือนๆ ตามอัตราค่าจ้างของแต่ละตำแหน่ง

 

ค่าปรับ

ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปหรือตามที่ว่าจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้าง กำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง หรือปฏิบัติงานแล้วเสร็จแต่ไม่เรียบร้อย หรือไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ว่าจ้าง เมื่อมีการสั่งการให้แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ปรับเป็นเงินในอัตรา 500 บาทต่อวัน และหากในเดือนใดมีการขาดงานดังกล่าวเกิดกว่า 3 วัน โดยไม่มีเหตุ อันสมควรให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา

หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 หลักประกัน กำหนดให้ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญำในอัตรำร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ได้รับกำรจ้างตลอดสัญญามา เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในวันทำสัญญา การเลิกจ้าง เป็นไปตามที่กำหนดในข้อสัญญา


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565   14936

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1