สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

มสธ.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่นี่


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566   47247

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1