สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นภาคแรกที่ มสธ.เริ่มทดลองจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก1 แผน ก2) โดยแผนการศึกษาใหม่คือ แผน ก2 นี้ จะมีการจัดสอบกลางภาค (สอบหน่วยที่ 1-7 และสอบปลายภาคหน่วยที่ 8-15) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนด้วย โดยจะเพิ่มขั้นตอนการเลือกแผนขึ้นมาจากการลงทะเบียนเรียนปกติที่เคยปฏิบัติมา สำนักทะเบียนและวัดผลจึงขอแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนให้นักศึกษา (เก่า) ทราบตาม Flow ข้างล่างนี้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับนักศึกษา แต่หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะเลือกแผน ก2 ขอแนะนำให้ใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ http://cs.stou.ac.th/register ซึ่งจะสะดวกและเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562   114336

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1