สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Amos

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผลจัดทำโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  Amos ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการ มสธ. นนทบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562   3347

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1