สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

กำหนดการสอบปลายภาค 2/62 สอบกลางภาค 2/62 ใหม่

มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 109 (หรือรหัสรุ่น 622) และการสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่ 2/2562 รายละเอียดดังนี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563   47066

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1