สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และ การรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญา เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และ การรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญา เป็นกรณีพิเศษ  คลิกได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 25 เมษายน 2563   4534

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1