สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาค 1/2562 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 109

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศและมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด

จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและยังคาดการณ์ไม่ได้ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ ๑๐๙ (รหัส ๖๒๒) ณ สนามสอบ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษาและก้าวหน้าในการศึกษาไปตามกำหนดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการสอบที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศและมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนดโดยเป็นระบบการสอบที่มีมาตรฐาน มีการกำกับ ติดตาม และป้องกันการทุจริต

ดังนั้น มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการจัดสอบ  ( ดูคลิปวิดีโอนายกสภาฯมอบนโยบายแนวทางการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่) โดยใช้ระบบการสอบออนไลน์เป็นหลัก และยกเลิกแนวทางการวัดและประเมินผลทดแทนการสอบตามที่ได้แจ้ง ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๒.๐๒(จส)/ว ๕๑๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ไปแล้ว โดยกำหนดให้การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ ๑๐๙ (รหัส ๖๒๒) ใช้ระบบการสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัด นักศึกษาลักษณะพิเศษ และนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง ที่ไม่สามารถสอบออนไลน์ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการสอบในรูปแบบอื่นที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศฯ และมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

การจัดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ ๑๐๙ (รหัส ๖๒๒) กำหนดสอบในวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ( ดูคลิปสรุปการสอบซ่อมออนไลน์) ตามตารางสอบที่กำหนดไว้แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำข้อสอบทางออนไลน์ เตรียมการแก้ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอบ การอำนวยความสะดวกทางเทคนิค รวมทั้งอาจมีการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) ในการนี้ นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์ประกอบการสอบออนไลน์ ดังนี้

๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือโน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มีกล้องถ่ายภาพ หรือ WebCam พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็วอย่างน้อย 4Mbps หรือ
๒)  โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีกล้อง พร้อม INTERNET ชนิด 3G ขึ้นไป  ดูวิธีการเตรียมตัวเข้าสอบซ่อมออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆทางเทคนิคจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ ๑๐๙ (รหัส ๖๒๒) ที่เป็นการสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ ขอให้แสดงความจำนง (คลิกที่นี่) กับทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ทุกชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมหรือสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตรจะเป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้หากไม่แจ้งความจำนงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาเข้าสอบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่มได้ที่ Call Center โทร.025047788 หรือ Email: re.reoffice@stou.ac.th หรือ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/  หรือ Facebook ถามไพฑูรย์

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563   53608

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1