สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบซ่อม/สัมฤทธิบัตร 109 ออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ (สามารถยกเลิกได้ตามเวลาที่กำหนด)

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร 109 (622) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 โดยใช้การสอบออนไลน์เป็นหลัก และหากนักศึกษาขัดข้อง ต้องแสดงความจำนงว่าไม่สามารถสอบซ่อมออนไลน์ และหากไม่แจ้งความจำนงภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 จะถือว่าเข้าสอบออนไลน์ นั้น

เนื่องจากพ้นกำหนดวันแจ้งความจำนงมาแล้ว สำนักทะเบียนและวัดผลจึงได้จัดทำรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบซ่อมออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อรอประกาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนั้น หากนักศึกษารายใดไม่ประสงค์จะสอบซ่อมออนไลน์ยังสามารถยกเลิกได้ แต่ต้องดำเนินการยกเลิกการสอบออนไลน์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น โดยคลิกยกเลิกที่นี่ หลังจากวันที่ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าเข้าสอบออนไลน์ตามเดิม


ทดสอบอุปกรณ์การสอบออนไลน์และระบบสอบ คลิกที่นี่
หรือสอบถามการใช้อุปกรณ์ในการสอบออนไลน์ได้ที่ไลน์ไอดี @468wuxwa

สอบถามปัญหาด้านงานทะเบียนนักศึกษา โทร.025047788 หรือ email: re.reoffice@stou.ac.th หรือ https://www.facebook.com/askpaitoon/


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563   48625

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1