สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศกำหนดวันสอบและวิธีการสอบระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่รุ่นแรงทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศเลื่อนจากสอบปลายภาค 1/2563 ที่จัด ณ สนามทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จึงกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

ภาคการสอบ รูปแบบการสอบ กำหนดการสอบ วันสุดท้ายของการเลือกสอบออนไลน์ ตรวจรายชื่อและกำหนดการสอบ วันซ้อมสอบเสมือนจริง วันซ้อมสอบตามอัธยาศัย
ปลายภาค 1/2563 ออนไลน์** 29-30 พ.ค. 2564 และ 5-6 มิ.ย. 2564 11 พ.ค.2564
22-23 พ.ค.2564 เข้าระบบซ้อมสอบ
กลางภาค 2/2563 ออนไลน์เท่านั้น 19-20 มิ.ย. 2564 15 พ.ค.2564
13 มิ.ย.2564 เข้าระบบซ้อมสอบ
ซ่อมภาค 1/2563 ออนไลน์และสนามสอบ 14-15 ส.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 [แจ้งสอบออนไลน์]
7-8 ส.ค. 2564
ปลายภาค 2/2563

8 ก.ค.2564 [แจ้งสอบออนไลน์]การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 1 กำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม ณ สนามสอบในวันที่ 17-18 เมษายน 2564 เป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 โดยจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริงวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 กรณีตามวรรคหนึ่ง ชุดวิชาและเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 631 แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://reg.stou.ac.th/survey/exam163 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า อีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์แล้ว หากไม่ได้เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป


การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 3 กำหนดวันสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมสอบ ณ สนามสอบและสอบรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นการสอบเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 และจัดให้มีการทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 กรณีตามวรรคหนึ่ง ชุดวิชาและเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

ข้อ 4 ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://reg.stou.ac.th/go/02y4 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาที่ไม่แจ้งความประสงค์หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ตามข้อ 3 มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากแผนการศึกษา ก2 เป็นแผนการศึกษา ก1


การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 5 กำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการสอบออนไลน์และการสอบ ณ สนามสอบ โดยการสอบรูปแบบออนไลน์ให้มีการทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564

ข้อ 6 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 632 แจ้งความประสงค์สอบ รูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://reg.stou.ac.th/survey/exam632ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่า อีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ


การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อ 7 กำหนดวันสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการสอบออนไลน์และการสอบ ณ สนามสอบ โดยการสอบรูปแบบออนไลน์ให้มีการทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564

ข้อ 8 ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 633 แจ้งความประสงค์สอบรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://reg.stou.ac.th/go/02y4 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้วให้ถือว่า อีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือไม่เข้ามาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สนามสอบ


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564   172036

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1