สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

แจ้งความประสงค์การสอบออนไลน์ ภาค2/2564

นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบออนไลน์ในการสอบปลายภาค 2/2564 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 118 (รหัสรุ่น 643) โปรดรับทราบเงื่อนไขในการสอบออนไลน์ดังนี้
1. ต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
2. นักศึกษาหรือผู้เรียนที่เลือกสอบออนไลน์ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่มีกล้อง webcam ไมโครโฟน ลำโพงและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาของการสอบออนไลน์ (สามารถศึกษาวิธีการสอบออนไลน์ได้ที่ https://web4.stou.ac.th/online_exam/)
3. นักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีสองสถานภาพ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร เมื่อเลือกรูปแบบสอบออนไลน์ในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอีกสถานภาพหนึ่งเป็นการเลือกสอบรูปแบบออนไลน์ด้วย

โปรดแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดหรือไม่แจ้ง มหาวิทยาลัยจะจัดสอบ ณ สนามสอบตามปกติ ต้องการสอบออนไลน์ คลิกที่นี่


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565   81089

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1