สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ Take Home Exam ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาที่รอผลการสอบซ่อมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการสอบซ่อมภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ ประกอบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ แต่ได้พ้นกำหนดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

เพื่อให้การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้การอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงเห็นสมควรให้มีการสอบ Take Home Exam ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าระดับปริญญาสำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

๑. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาคต้น ปีการศึกษา๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. การสอบภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาทำข้อสอบ Take Home Exam โดยใช้ช่องทางการดาวน์โหลดข้อสอบ และส่งกระดาษคำตอบ ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

๓. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ Take Home Exam ภาคทฤษฎีได้ที่เว็บไซต์ https://eduapp.stou. ac.th/exp ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และสามารถเริ่มทำข้อสอบได้ทันทีนับแต่เวลาที่ได้ดาวน์โหลดข้อสอบเสร็จสิ้น

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดข้อสอบผ่านช่องทางเว็บไซต์ตามวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งปัญหาขัดข้องมายังมหาวิทยาลัยตามช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบ Take Home Exam เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาสามารถ ส่งกระดาษคำตอบได้ด้วยวิธีการ อัปโหลดกระดาษคำตอบส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ https://eduapp.stou. ac.th/exp ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และเมื่อนักศึกษาอัปโหลดกระดาษคำตอบแล้วให้นักศึกษาเก็บกระดาษคำตอบต้นฉบับไว้ อย่างน้อย ๙๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดการส่ง กระดาษคำตอบ เพื่อใช้สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเรียกตรวจสอบภายหลัง

๕. การจัดอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) กิจกรรมทดแทนด้วยเอกสาร เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิม โดยดำเนินการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การทำรายงาน การทำกรณีศึกษา (Case study) หรือการจัดกิจกรรมผ่านสื่ออื่นๆ ในรูปแบบเอกสารเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติ โดยกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบตรวจกิจกรรมและประเมินผลคะแนนตามมาตรฐานเดียวกันกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

(๒) กิจกรรมทดแทนด้วยออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรม Micros oft teams หรือโปรแกรมอื่นที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบตรวจกิจกรรมและประเมินผลคะแนน ตามมาตฐานเดียวกันกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

(๓) การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบออนไลน์ เป็นการจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ที่จัดในสภาวการณ์ปกติ (แบบเผชิญหน้า) โดยดำเนินการจัดอบรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Microsoft teams หรือโปรแกรมอื่นที่สภาวิซาการเห็นชอบ

๖. นักศึกษาที่เลือกทำกิจกรรมทดแทนด้วยเอกสารตามข้อ ๕ (๑) หรือกิจกรรมทดแทนด้วยระบบออนไลน์ตาม (๒) ให้ส่งคืนด้วยการอัปโหลดไฟล์คำตอบ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๗. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบออนไลน์ตามข้อ ๕ (๓) สาขาวิชาที่เลือกรูปแบบออนไลน์จะกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยตรวจสอบข้อมูลกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

๘. นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อสอบให้ทำตอบและจะกำหนดให้ส่ง กระดาษคำตอบให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์

๙. นักศึกษาที่ไม่อัปโหลดส่งกระดาษคำตอบ หรือไม่ส่งกระดาษคำตอบแล้วแต่กรณี ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ

๑๐. ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการสอบ Take Home Exam ภาคทฤษฎี ตามข้อ ๓ ให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๐๔ ๗๒๙๐ และ ๐๒๕๐๔ ๗๒๙๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันทำการ

๑๑. ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการอัปโหลดกิจกรรมทดแทนด้วยเอกสารตามข้อ ๖ และข้อ ๗ หรือการทำกิจกรรมทดแทนการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๐๔ ๗๕๓๑ ถึง ๓๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันทำการ

รายละเอียดของประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ Take Home Exam ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิกที่นี่

ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ประกาศ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ลักษณะข้อสอบ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 03 มีนาคม 2565   30612

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1