สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1/2563
1 เม.ย. 2563 - 20 มิ.ย. 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่หนึ่ง
4 พ.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2563 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563
1 ก.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
1 ก.ค. 2563 - 1 ก.ย. 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่สอง
17 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 เพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
15 ส.ค. 2563 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ส.ค. 2563 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
13 ก.ย. 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขต กทม.
15 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563 วันเปิดภาคการศึกษา
20 ก.ย. 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
16 ต.ค. 2563 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 พ.ย. 2563 - 16 ก.พ. 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2563
29 พ.ย. 2563 วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2563
1 ธ.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบไล่)
18 ม.ค. 2564 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
17 เม.ย. 2564 - 18 เม.ย. 2564 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563
17 เม.ย. 2564 - 18 เม.ย. 2564 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 631
1 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2563
11 มี.ค. 2564 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ชุดปรนัยออนไลน์)
15 มี.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบไล่)
17 มี.ค. 2564 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ชุดอัตนัยออนไลน์)
10 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
10 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 632
3 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
11 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ชุดปรนัย)
17 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ชุดอัตนัย)
22 มิ.ย. 2564 - 30 ส.ค. 2564 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบซ่อม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
1 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
15 ก.พ. 2564 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
15 ก.พ. 2564 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
5 มี.ค. 2564 วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา
17 ม.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564 เพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
15 มี.ค. 2564 วันเปิดภาคการศึกษา
15 เม.ย. 2564 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
6 มิ.ย. 2564 วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2563
1 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (สอบไล่)
16 ก.ค. 2564 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
1 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2563
3 ก.ย. 2564 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ชุดปรนัย)
10 ก.ย. 2564 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ชุดอัตนัย)
10 ก.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (สอบไล่)
19 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ
19 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 634
15 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ (ชุดปรนัย)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ (ชุดอัตนัย)
23 ธ.ค. 2564 - 22 ก.พ. 2565 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 (สอบซ่อม) และภาคการศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
3 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2563
1 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
1 ส.ค. 2564 วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2563
1 ต.ค. 2564 - 30 ต.ค. 2564 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2563
31 ต.ค. 2564 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2563
19 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565 วันสอบประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
16 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2563 (ชุดปรนัย)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2563 (ชุดอัตนัย)
23 ธ.ค. 2564 - 22 ก.พ. 2565 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2563
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1