สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
1 เม.ย. 2564 - 15 ก.พ. 2565 จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2564
1 เม.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่หนึ่ง
1 ก.ค. 2564 - 1 ส.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
1 ก.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่สอง
17 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2564 เพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
15 ส.ค. 2564 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
15 ก.ย. 2564 - 19 ธ.ค. 2564 รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
18 ธ.ค. 2564 - 19 ธ.ค. 2564 วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบเฉพาะรูปแบบออนไลน์)
4 ธ.ค. 2564 - 26 ธ.ค. 2564 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
1 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบไล่)
17 ม.ค. 2565 วันสุดท้ายของการศึกษาประจําภาคการศึกษา
19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564
29 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 641
1 มี.ค. 2565 - 18 มี.ค. 2565 ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564
15 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบไล่)
7 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
7 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 642
22 มิ.ย. 2565 - 30 ส.ค. 2565 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบซ่อม)
16 ต.ค. 2564 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
1 ม.ค. 2565 - 1 ก.พ. 2565 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
15 มี.ค. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
17 ม.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565 เพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
15 ก.พ. 2565 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
28 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบเฉพาะรูปแบบออนไลน์)
1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบไล่)
16 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564
16 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 643
5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รหัสรุ่น 644
9 ก.ย. 2565 - 22 พ.ย. 2565 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบไล่)
23 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบซ่อม) และภาคการศึกษาพิเศษ
4 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
15 เม.ย. 2565 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
3 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2564
1 มิ.ย. 2565 - 2 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 วันสอบประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564
23 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2564
3 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2564
1 ส.ค. 2565 วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1