สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ลงทะเบียนเรียนพร้อมเลือกแผนการศึกษาออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดช่องทางการลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อรองรับการเลือกแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน พร้อมกับเลือกแผนการศึกษาได้ทันที (เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว) URL สำหรับช่องทางใหม่คือ http://cs.stou.ac.th/register/ วิธีการง่ายๆ ดังนี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562   643596

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1