สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบภาค 2/2563 สอบซ่อม 2/2563 ภาคพิเศษ 2563 สัมฤทธิบัตรรุ่น 114-116

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงกำนหดการสอบและวิธีการสอบดังนี้

ภาค/รุ่น วันที่สอบ รูปแบบการสอบ

สอบไล่ปลายภาค 2/63

4-5 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบไล่ปลายภาค 2/63

25-26 ธันวาคม 2564

สนามสอบ

สอบซ่อมภาค 2/63

4-5 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบซ่อมภาค 2/63

19-20 มีนาคม 2565

สนามสอบ

สอบภาคการศึกษาพิเศษ 2563

4-5 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบภาคการศึกษาพิเศษ 2563

19-20 มีนาคม 2565

สนามสอบ

สอบกลางภาค ภาคต้น 1/64

18-19 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบไล่ปลายภาค 1/64

19-20 กุมภาพันธ์ 2565

ออนไลน์และสนามสอบ

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (633)

4-5 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114( 633)

25-26 ธันวาคม 2564

สนามสอบ

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น115 (634)

4-5 ธันวาคม 2564

ออนไลน์

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น115 (634)

19-20 มีนาคม 2565

สนามสอบ

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น116 (641)

19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์

สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น116 (641)

19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์และสนามสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564   57576

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1