สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 1/2565
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชาปรับปรุงฯ
1 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10201 ประวัติศาสตร์ไทย
14 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
15 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
16 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
17 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
18 12306 วรรณคดีไทย
19 12313 ท้องถิ่นไทย
20 12407 แนวคิดไทย
21 12410 ลักษณะภาษาไทย
22 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
23 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
24 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
25 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
26 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
27 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
28 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
29 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
30 13421 การจัดการงานสำนักงาน
31 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
32 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
33 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
34 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
35 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาส
36 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
37 21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
38 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
39 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
40 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
41 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
42 21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
43 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
44 23304 โรงเรียนกับชุมชน
45 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
46 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
47 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
48 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
49 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
50 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
51 26301 วิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
52 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
53 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
54 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
55 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56 30209 การเงินธุรกิจเเละกฏหมายธุรกิจ
57 32207 การบัญชีขั้นกลาง1 เเละระบบสารสนเทศทางการบัญชี
58 32403 พฤติกรรมมนุษย์
59 33450 การบริหารค่าตอบแทนเเละประโยชน์เกื้อกูล
60 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
62 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
63 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
64 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
65 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
66 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
67 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
68 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
69 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
70 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
71 70324 อนามัยครอบครัว
72 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
73 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
74 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
75 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
76 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
77 71202 โภชนาการมนุษย์
78 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
79 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
80 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
81 71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
82 71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
83 72201 ครอบครัวศึกษา
84 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
85 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
86 72302 นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
87 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
88 90201 การจัดการฟาร์ม
89 90305 การผลิตสัตว์
90 90307 การผลิตพืช
91 90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
92 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
93 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
94 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
95 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
96 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
97 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
98 91352 การจัดการความรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
99 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
100 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
101 91427 การป่าไม้ชุมชน
102 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
103 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการป่าไม้
104 91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
105 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
107 92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
108 92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
109 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
110 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
111 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
112 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
113 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
114 93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ
115 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
116 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
117 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
118 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
119 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
120 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
121 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
122 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
123 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
125 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
126 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
127 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
128 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
129 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
130 97419 การจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม
131 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
132 97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
133 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
134 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
135 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
136 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
137 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
138 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
139 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1