สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 2/2565
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
8 10161 ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
14 10202 การอ่านภาษาไทย
15 10203 พฤติกรรมมนุษย์
16 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
17 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
18 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
19 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
20 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22 11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
23 11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
24 11308 ถาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
25 12302 เศรษฐกิจไทย
26 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
27 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
28 12310 วิถีไทย
29 12311 โลกทัศน์ไทย
30 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
31 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
32 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
33 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
34 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
35 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
36 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
37 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
38 13413 เทคโนโลีสารสนเทศเบื้องต้น
39 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
40 20201 พัฒนศึกษา
41 20202 วิทยาการการสอน
42 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
43 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
44 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
45 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
46 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
47 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
48 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
49 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
50 21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคม
51 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
52 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
53 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
54 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
55 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
56 26004 การบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
57 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ) กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
58 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
59 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
60 26405 การศึกษาทางไกล
61 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
62 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
63 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
64 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
65 30204 องค์การเเละการจัดการ
66 30209 การเงินธุรกิจเเละกฏหมายธุรกิจ
67 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ๋
69 33411 แรงงามสัมพันธ์
70 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
71 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
72 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ
73 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
74 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
75 70323 สุขภาพเด็ก
76 70324 อนามัยครอบครัว
77 70411 อนามัยชุมชน
78 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
79 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
80 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
81 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
82 71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการค้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
83 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
84 71411 อาหารและโภชนบำบัด
85 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
86 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
87 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
88 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
89 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
90 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
91 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
92 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
93 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
94 90201 การจัดการฟาร์ม
95 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
97 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
98 91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
99 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
100 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
101 91326 วนศาสตร์เกษตร
102 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
103 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
104 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
105 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
106 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
107 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
108 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
109 92311 การจัดการสหกรณ์เและธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
110 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
111 93257 การจัดการสุขภาพพืช
112 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
113 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
114 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
115 93353 การจัดการผลผลิตพืช
116 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช
117 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
118 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ
119 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
120 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
121 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
122 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
123 93467 การจัดการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
124 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
125 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
126 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
127 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
128 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
129 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
130 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
131 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
133 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
134 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
135 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
136 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
137 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
138 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
139 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140 97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
141 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
142 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
143 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
144 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
145 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
146 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
147 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
148 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
149 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1