สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขอความร่วมมือในการเลือกรูปแบบการสอบกลางภาค 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดวันสอบกลางภาค 1/2563  (สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 และวันสอบไล่ปลายภาค 1/2563 พร้อมวันสอบของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (รหัสรุ่น 631) ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ประกอบกับมติสภาวิชาการครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กำหนดให้มีบริการจัดสอบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

สําหรับนักศึกษาที่มีข้อจํากัด นักศึกษาลักษณะพิเศษ และนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง ที่ไม่สามารถสอบออนไลน์ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการสอบ ณ สนามสอบ ตามปกติ โดยกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สอดคล้องกับมาตรการที่ภาครัฐกําหนด

หากนักศึกษาเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดให้ความรู้และซ้อมการใช้ระบบสอบออนไลน์พร้อมอํานวยความสะดวกทางเทคนิคเท่าที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา  โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์เอง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีกล้อง Webcam  และมีระบบเสียง (Audio) ที่จะใช้สื่อสารระหว่างกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วอย่างน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่มีกล้อง  นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัวเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อประกอบการสอบออนไลน์ สำหรับใช้เป็นกล้องหรือใช้ถ่ายภาพกระดาษคำตอบชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบแบบอัตนัยหรือกระดาษทดได้

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเตรียมการจัดสอบให้แก่นักศึกษาได้ตรงความต้องการ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือในการเลือกรูปแบบการสอบว่าจะสอบออนไลน์หรือสอบ ณ สนามสอบ ตามกำหนดการดังนี้

1) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 ให้แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบกลางภาคภายในวันที่ 13 กันยายน 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาเลือกสอบ ณ สนามสอบ เลือกรูปแบบการสอบคลิกที่นี่

2) นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 (รหัสรุ่น 631) ให้แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาเลือกสอบ ณ สนามสอบ

3) นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ต้องยื่นใบคำร้องขอเข้าสอบ ณ สนามสอบในต่างประเทศล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันสอบ 45 วัน โดยให้ดาวน์โหลดคำร้องจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้วส่งคำร้องมาที่ E-mail: ev.reoffice@stou.ac.th โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมบริการจัดสอบในต่างประเทศ 6,500 บาท ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศประสงค์จะสอบออนไลน์ให้เลือกรูปแบบการสอบให้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด กรณีที่นักศึกษาไม่มีการยื่นคำร้องหรือไม่เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ นักศึกษาจะถูกจัดสอบที่สนามสอบในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษายืนยันการเลือกรูปแบบการสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว จะใช้รูปแบบนั้นในการสอบทุกชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา ก1 ก2 หรือ ก3 หรือการสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร

เลือกรูปแบบการสอบคลิกที่นี่


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563   36433

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1