สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 3/2563
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 10121 อารยธรรมมนุษย์
3 10131 สังคมมนุษย์
4 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151 ไทยศึกษา
6 10152 ไทยกับสังคมโลก
7 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
8 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
9 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
10 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
12 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
13 10202 การอ่านภาษาไทย
14 10203 พฤติกรรมมนุษย์
15 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
16 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
17 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
18 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
19 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
20 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
21 11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
22 11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
23 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
24 12302 เศรษฐกิจไทย
25 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
26 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
27 12310 วิถีไทย
28 12311 โลกทัศน์ไทย
29 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
30 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
31 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
32 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
33 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
34 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
35 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
36 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
37 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
38 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
39 13413 เทคโนโลีสารสนเทศเบื้องต้น
40 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
41 20101 พื้นฐานการศึกษา
42 20201 พัฒนศึกษา
43 20202 วิทยาการการสอน
44 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
45 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
46 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
47 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
48 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
49 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
50 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
51 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
52 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
53 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
54 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
55 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
56 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
57 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
58 26405 การศึกษาทางไกล
59 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
60 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
61 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
62 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
63 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
64 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
65 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
66 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
67 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
68 70323 สุขภาพเด็ก
69 70324 อนามัยครอบครัว
70 70411 อนามัยชุมชน
71 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
72 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
73 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
74 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
75 71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
76 71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
77 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
78 71411 อาหารและโภชนบำบัด
79 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
80 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
81 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
82 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
83 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครวัและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
84 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
85 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
86 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
87 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
88 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
89 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
90 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
91 91201 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
92 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
93 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
94 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
95 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
96 91326 วนศาสตร์เกษตร
97 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
98 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
99 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
100 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
101 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
102 91419 การบริหารจดัการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
103 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
104 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
105 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
106 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
107 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์
108 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
109 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
110 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
111 93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
112 93353 การจัดการผลผลิตพืช
113 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
114 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
115 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
116 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
117 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
118 93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
119 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
120 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
121 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
122 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
123 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
124 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
125 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
126 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
127 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
128 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
130 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
131 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
132 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
133 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
134 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
135 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
136 99414 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1