สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 2/2564
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
14 10202 การอ่านภาษาไทย
15 10203 พฤติกรรมมนุษย์
16 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
17 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
18 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
19 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
20 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
22 11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
23 11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
24 11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
25 12302 เศรษฐกิจไทย
26 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
27 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
28 12310 วิถีไทย
29 12311 โลกทัศน์ไทย
30 12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
31 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
32 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
33 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
34 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
35 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
36 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
37 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
38 13413 เทคโนโลีสารสนเทศเบื้องต้น
39 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
40 20201 พัฒนศึกษา
41 20202 วิทยาการการสอน
42 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
43 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
44 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
45 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
46 20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
47 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
48 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
49 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
50 24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
52 25303 การแนะแนวคุณภาพชีวิต
53 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
54 26004 การบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
55 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมชุดวิชาหลักสูตรฯผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
56 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
57 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
58 26405 การศึกษาทางไกล
59 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
60 27102 เทคโนโลยีทางการสอน
61 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
62 27112 การบริหารศูนย์สื่อสารการศึกษา
63 30204 องค์การเเละการจัดการ
64 30209 การเงินธุรกิจเเละกฏหมายธุรกิจ
65 32207 การบัญชีขั้นกลาง1 เเละระบบสารสนเทศทางการบัญชี
66 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
67 54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
68 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
69 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
70 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
71 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
72 70323 สุขภาพเด็ก
73 70324 อนามัยครอบครัว
74 70411 อนามัยชุมชน
75 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
76 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
77 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
78 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
79 71206 การคุ้มครองพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
80 71411 อาหารและโภชนบำบัด
81 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
82 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
83 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
84 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
85 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
86 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
87 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดบริการสำหรับครอบครัว
88 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
89 90201 การจัดการฟาร์ม
90 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
91 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
93 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
94 91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
95 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
96 91311 การจัดการความรู้พื่องานส่งเสริมการเกษตร
97 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
98 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
99 91326 วนศาสตร์เกษตร
100 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
101 91353 การส่งเสริมและพัฒนการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
102 91357 พื้นความรู้สิ่งแวดล้อม
103 91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
104 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
105 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
106 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
107 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
108 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
109 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์
110 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
111 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
112 93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
113 93353 การจัดการผลผลิตพืช
114 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
115 93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
116 93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
117 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
118 93465 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
119 93466 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตสัตว์
120 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
121 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
122 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
123 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
124 94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
125 94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
126 94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
127 94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
128 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
129 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
130 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
131 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
132 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
133 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
134 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
135 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
136 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
137 97407 การจัดการทางการผลิตและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
138 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
139 99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
140 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
141 99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
142 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
143 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
144 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
145 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
146 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1