สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมประจำชุดวิชาภาค 1/2564
นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 หรือ แผน ก3 ไม่ต้องดาวน์โหลดและทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งมา
รายชื่อชุดวิชาปรับปรุงฯ
1 91420 กำรวิจัยกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10201 ประวัติศาสตร์ไทย
14 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
15 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
16 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
17 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
18 12306 วรรณคดีไทย
19 12313 ท้องถิ่นไทย
20 12407 แนวคิดไทย
21 12410 ลักษณะภาษาไทย
22 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
23 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
24 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
25 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
26 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
27 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
28 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
29 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
30 13421 การจัดการงานสำนักงาน
31 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
32 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
33 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
34 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
35 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
36 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
37 23304 โรงเรียนกับชุมชน
38 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
39 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
40 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
41 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
42 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
43 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
44 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
45 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
46 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
47 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
48 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
50 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
51 31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
52 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
53 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
54 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
55 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
56 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
57 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
58 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
59 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
60 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
61 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
62 52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
63 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
64 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
65 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
66 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
67 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
68 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาการชุมชน
69 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
70 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
71 70324 อนามัยครอบครัว
72 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
73 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
74 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
75 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
76 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
77 71202 โภชนาการมนุษย์
78 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
79 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
80 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
81 71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
82 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
83 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
84 71313 การจัดการสุขลักษณะอาหารและความปลอดภัยอาหาร
85 72201 ครอบครัวศึกษา
86 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
87 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
88 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
89 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
90 90307 การผลิตพืช
91 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
92 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
93 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
94 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
95 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
96 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
97 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
98 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
99 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
101 91427 การป่าไม้ชุมชน
102 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
103 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการป่าไม้
104 91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
105 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
106 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
107 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
108 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
109 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
110 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
111 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
112 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
113 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
114 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
115 93458 การจัดการกุารผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
116 93461 การจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าปศุสัตว์
117 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
118 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
119 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุกิจการเกษตร
120 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
121 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
122 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
124 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
125 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
126 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
127 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
128 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
129 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
130 97419 การจัดการคุณภาพและมาตราฐานอุตสาหกรรม
131 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
132 97433 การศึกษาความเป็๋นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
133 99202 การวิเคราะห์ข้อมู
134 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
135 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
136 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
137 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
138 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
139 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1